101Barz: Alex Euro Blow-Out Sessie


Rotjoch nodigde Alex Euro uit voor een nieuwe 101barz Blow-Out Sessie. De rapper deed afgelopen zomer mee met de Rotjoch United Talent Night mag zich nu laten horen in de 101Barz-studio.

22 December